// you're reading...

First Galileo IOV Satellite Reaches Kourou http:/…

First Galileo IOV Satellite Reaches Kourou http://t.co/3LAa8X8